Ctrl+K

搜尋方式

收錄字典介紹 -

台灣白話基礎語句

名稱 台灣白話基礎語句
數位化及編修 Lîm Bûn-cheng、Tēⁿ Tì-têng、Tân Kim-hoa、Chiúⁿ Ji̍t-êng
作者 Ko Chek-hoàn(高積煥)、Tân Pang-tìn(陳邦鎮)
年份 1956
版本 -
語言 台語
授權 CC BY-SA 4.0
來源 https://github.com/ChhoeTaigi/ChhoeTaigiDatabase
原冊 https://thak.taigi.info/1956TaioanPehoeKichhooGiku/

1956年出版的,一套台語教科書的第四本。詳細請參照ChhoeTaigi 冊tha̍k-á上的資訊